Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden worden de navolgende begrippen gehanteerd.
1.1 InstInkt.

Gevestigd te Nieuwegein op de Herman Heijermanshove 61.

1.2 Opdrachtgever:

De natuurlijke persoon, die een opdracht verstrekt aan InstInkt tot het laten aanbrengen van een tatoeage op het lichaam als ook die door InstInkt wordt behandeld of aan wie InstInkt producten of diensten levert.

1.3 Overeenkomst:

Elke overeenkomst tussen InstInkt en opdrachtgever tot levering van producten of diensten, waaronder begrepen het laten aanbrengen van een tatoeage of levering van een andere dienst of product binnen de bedrijfsomschrijving.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen InstInkt en opdrachtgever, waarbij InstInkt als (potentieel) verkooper en/of leverancier van producten en/of diensten optreedt. Van deze algemene voorwaarden kan slechts schriftelijk en met uitdrukkelijke instemming van InstInkt worden afgeweken.

2.2 Alle leveringen van producten en/of diensten door InstInkt worden zonder enige uitzondering geleverd door InstInkt.

2.3 De opdrachtgever die een overeenkomst met InstInkt aangaat, gaat uitdrukkelijk akkoord met deze door InstInkt gehanteerde algemene voorwaarden.

Artikel 3: Eigen verantwoording en eigen risico

3.1 Alle opdrachten van opdrachtgever aan InstInkt worden verstrekt onder eigen verantwoording en voor eigen risico van opdrachtgever.

3.2 Door opdracht te geven aan opdrachtnemer tot het aanbrengen van een tatoeage, verklaart opdrachtgever bekend te zijn met alle mogelijke gevolgen van de behandeling, waaronder begrepen medische, psychische en maatschappelijke gevolgen en eventuele risico’s op infecties en andere complicaties als gevolg van het aanbrengen van de tatoeage.

3.3 Door opdracht te geven aan InstInkt tot het aanbrengen van een tatoeage verklaart opdrachtgever tevens dat hij/zij in goede gezondheid verkeert, niet lijdt aan enige vorm van allergie, hemofilie, diabetes, immuunstoornis, huidaandoening of anderszins en niet besmet is met bloedoverdraagbare ziekten (zoals HIV, hepatitis A, B of C of anderszins) en dat zijn/haar behandeling ook anderszins op geen enkele wijze de gezondheid van de medewerkers van InstInkt of derden in gevaar kan brengen.

3.4 opdrachtgever staat er voor in dat hij/zij de leeftijd van 18 jaar of ouder heeft en zijn/haar besluit om een tatoeage door InstInkt te laten aanbrengen weloverwogen heeft genomen.

3.5 Tatoeages die teksten en cijfers bevatten, in wat voor taal dan ook, dienen door de opdrachtgever vooraf gecontroleerd te worden, fouten die hier uit voortvloeien zijn voor het risico van de opdrachtgever.

3.6 Nadat er een tattooafspraak is gepland, zal InstInkt opdrachtgever vragen om een aanbetaling. Deze aanbetaling wordt verrekend bij het afrekenen van het resterende bedrag mits, de opdrachtgever op tijd en aanwezig is op de gemaakte afspraak. Mocht de opdrachtgever de gemaakte afspraak willen verzetten en/of annuleren dan dient de opdrachtgever dit uiterlijk 24 uur van tevoren te doen, om de aanbetaling kosteloos geretourneerd te krijgen. Wordt de afspraak na het termijn van 24 uur geannuleerd, dan zal de aanbetaling in rekening worden gebracht door InstInkt.

3.7 InstInkt heeft het recht de opdrachtgever te weigeren tot behandeling indien een sterk vermoeden heerst van voorafgaand alcohol of drugsgebruik.

Artikel 4: Aansprakelijkheid

4.1 Door opdracht te geven aan InstInkt erkent opdrachtgever dat InstInkt een inspanningsverbintenis heeft. InstInkt zal zich er naar beste kunnen inspannen om het beoogde resultaat te bereiken. InstInkt kan nooit garanderen dat het beoogde resultaat daadwerkelijk wordt bereikt. InstInkt is niet aansprakelijk voor het niet of niet volledig bereiken van het beoogde resultaat en evenmin voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van een behandeling, tenzij komt vast te staan dat de schade aan haar opzet of grove schuld is te wijten.

4.2 Voor het geval InstInkt aansprakelijk wordt bevonden voor enige door opdrachtgever geleden schade wordt de schadevergoeding beperkt tot het bedrag dat IntInkt voor de betreffende levering van producten of diensten aan opdrachtgever in rekening heeft gebracht.

4.3 Elk recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval voor zover opdrachtgever niet direct na het ontstaan van de schade maatregelen heeft genomen om de schade te beperken respectievelijk meer of andere schade te voorkomen, alsmede InstInkt terzake niet zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte heeft gesteld van alle ter zake relevante informatie.

4.4 InstInkt bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, welke zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens opdrachtgever kan inroepen, mede ten behoeve van haar medewerkers en eventuele derden voor wier gedragingen zij ingevolge de wet aansprakelijk zou zijn.

4.5 InstInkt kan niet aansprakelijk worden gesteld voor aangebrachte schade aan kleding of dergelijken van de opdrachtgever.

Artikel 5: Garantie

5.1 InstInkt gebruikt voor het tatoeëren uitsluitend kleuren/kleurstoffen die zijn gecontroleerd en onder controle staan door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Keuringsdienst van Waren, zoals bepaald in het Warenwetbesluit Tatoeagekleurstoffen.

5.2 Indien de wens bij de opdrachtgever zich voordoet om de tatoeage bij te werken, dient dat binnen een termijn van 3 maanden te worden aangegeven. InstInkt zal dit na overleg éénmalig kosteloos uitvoeren, onder voorwaarden dat de tatoeage volgens de bijgesloten nazorg instructie goed is nabehandeld.

Artikel 6: Toepasselijk recht/bevoegde rechter

6.1 Op deze Algemene Voorwaarden, alsmede op alle overeenkomsten waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn of mede van toepassing zijn is het Nederlands recht van toepassing.

6.2 Geschillen tussen InstInkt en opdrachtgever, voortvloeiende uit de overeenkomsten waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn of mede van toepassing zijn, worden bij uitsluiting berecht door de competente rechter van de Rechtbank te Utrecht, behoudens indien InstInkt als eisende of verzoekende partij uitdrukkelijk kiest voor de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van opdrachtgever.

Artikel 7: Conversie

7.1 Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarende karakter op enige bepaling in deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

Artikel 8: Slotbepaling

8.1 Het laten zetten van een tatoeage door InstInkt is te allen tijde op eigen risico. Deze algemene voorwaarden worden mede bedongen ten behoeve van alle medewerkers van InstInkt en door haar voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden. Dit beding kan nimmer worden verstaan als enige erkenning dat de bedoelde medewerkers of ingeschakelde derden voor de uitvoering van de overeenkomst op persoonlijke titel hebben gehandeld.